Organizace výuky

Organizace výuky oboru vychází z přípravy uchazečů pro uplatnění na trhu práce především v oblasti předškolní a mimoškolní činnosti. Učitel současně funkčně rozvíjí odborné znalosti, jak to vyžaduje výkon jeho povolání nebo pracovní pozice, pro které se připravují.
U všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy využíváním informačních a komunikačních technologií, k čemuž slouží jednak dvě multimediální učebny a jednak pokrytí všech prostor školy bezdrátovým připojením jak ke školní síti, tak i k internetu.
V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány přednášky z praxe a odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách. Odborná i učební praxe je rozložena do druhého až čtvrtého ročníku studia (viz rámcové rozvržení obsahu vzdělávání). Organizace praxe směřuje k nejužšímu sepětí s potřebami předškolních a mimoškolních institucí. Na závěr praxe je vypracována zpráva z praxe. Za zajištění praxe zodpovídají učitelé předmětu Pedagogika a Pedagogická praxe.

Celkové pojetí vzdělávání v daném programu

Škola klade důraz vzhledem k jejich budoucí profesi na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, komunikativnost, soustavnost a podnikavost.
Absolventi oboru vzdělání mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů. Žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat.
V rozsáhlém výběru předmětů získají široké vědomosti a dovednosti z mnoha oblastí, které jim umožní úspěšně se uplatnit na trhu práce.
Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků.
Na škole se zároveň využívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování, práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných předmětech. Žáci absolvují během studia povinnou odbornou a učební praxi.
V příznivém klimatu školy se žák učí žít s ostatními, umět s nimi spolupracovat, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Neopomenutelným cílem vzdělávání na škole je směrovat žáky k tomu, aby respektovali život a jeho trvání jako nejvyšší hodnotu, k vytváření úcty k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního životního prostředí a k chápání globálních problémů světa. Škola vede žáky k slušnému a odpovědnému chování. Důraz je kladen zejména na rozvoj komunikativních dovedností.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek:

 • český jazyk;
 • volitelná zkouška z nabídky: cizí jazyk, matematika.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek:

 • praktická zkouška (profilově zaměřená);
 • ústní zkouška z pedagogiky a psychologie;
 • ústní zkouška – volba jednoho z předmětů: didaktika dramatické výchovy, didaktika hudební výchovy, didaktika pohybové výchovy, didaktika výtvarné výchovy.

O jednotlivých předmětech

Český jazyk

Český jazyk je základem všeobecného vzdělání. Rozvíjí komunikační kompetenci žáků a jejich schopnost užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli formulovat své myšlenky souvisle a srozumitelně, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje a zároveň respektovat názory druhých. Žáci si osvojí zásady přehledného a jazykově správného zpracovávání písemných projevů. Učí se také pracovat s informacemi a získávat je z otevřených zdrojů. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků, zdokonaluje jejich schopnost pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. Předmět zahrnuje učivo jazyka jako systému jevů, učivo o práci s textem a získávání informací a učivo spojené s komunikační a slohovou výchovou.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k:

 • postupnému osvojení znalostí pravidel českého pravopisu;
 • osvojení znalostí o vývoji a struktuře českého jazyka;
 • osvojení znalostí z jazykovědných disciplín fonetika, lexikologie, morfologie, syntax a stylistika;
 • zvládnutí komunikačních dovedností a základů rétoriky;
 • osvojení schopnosti získávat a zpracovávat informace;
 • získání přehledu o informačních zdrojích (internet, knihovny, příručky, slovníky);
 • zvládnutí práce s textem, jeho analýzy a tvorby;
 • osvojení schopnosti orientovat se v terminologii svého oboru;
 • tomu, aby žáci chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Cizí jazyk

Cizí jazyk je povinně volitelný předmět pro celou třídu z nabídky školy. Cizí jazyky vedou žáky k přijímání komunikativní kompetence, přispívají zejména ke kultivaci člověka, rozšiřují řečové dovednosti a vedou žáky k využití jazykových dovedností v každé komunikativní a profesionální situaci. Přispívají ke znalosti o cizích zemích a kulturnímu přehledu.
Žák používá prostředky verbální a nonverbální komunikace v cizím jazyce, znalosti z psychologie trhu při jednání, dokáže efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně odborného. Poznává racionální a efektivní způsoby studia živých jazyků, které jsou důležité z hlediska celoživotního vzdělávání. Toto ovlivňuje intelektuální a sociální vývoj žáka, všeobecné a odborné vzdělání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podporuje kvalitu jeho odborného růstu.

Žák si vybírá z následujících jazyků:

 • Anglický jazyk;
 • francouzský jazyk;
 • německý jazyk;
 • ruský jazyk;
 • španělský jazyk.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje ke:

 • komunikaci v cizím jazyce v různých situacích běžného, společenského, veřejného a pracovního života, mluvenému a psanému projevu o obecných a odborných tématech;
 • efektivní práci s cizojazyčným textem včetně odborného;
 • získání informací o světě, zejména o anglicky mluvících zemích a jejich využití;
 • práci s informacemi včetně internetu, CD ROMU, slovníků atd.;
 • využití vybrané metody a techniky studia cizího jazyka pro studium dalších jazyků nebo dalšího vzdělávání;
 • využití znalosti a schopností v mateřském jazyce pro studium jazyků;
 • porozumění a respektu k tradicím, zvykům a různým společenským a kulturním hodnotám rozličných národů a jazykových oblastí a respektu osob odlišných kultur v rámci demokracie;
 • vyšší kvalitě komunikace v cizím jazyce v různých situacích každodenního života;
 • schopnosti vytvářet dokumenty v rámci Evropské Unie i mimo ni.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Společenské vědy

Cílem vyučovacího předmětu společenské vědy je vést žáky k aktivnímu životu v demokratické společnosti v ČR i v ostatních státech. Směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace tak, aby byli slušnými lidmi, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen k vlastnímu prospěchu, ale také pro veřejný zájem a prospěch. Kultivuje jejich historické vědomí a tím je učí hlouběji rozumět současnosti, učí uvědomovat si vlastní identitu, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.

Vzdělání ve vyučovacím předmětu směřuje k:

 • využívání svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě;
 • rozhodování při řešení praktických otázek;
 • řešení svých problémů právního a sociálního charakteru;
 • správnému a kritickému hodnocení informací z různých zdrojů;
 • formulování svých věcných a formálně správných názorů na sociální, ekonomické, politické a etické otázky;
 • důrazu nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání – k této dobré přípravě je třeba vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí především v oblasti dějin 19. a 20. století, dále ke kultivaci politického a sociálního vědomí žáků a k posilování jejich mediální gramotnosti.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Právo

Předmět právo tvoří spolu s předměty ekonomika povinný ekonomicko-právní základ odborného vzdělání.
Předmět poskytuje přehled o systému práva a právním řádu, utváří právní vědomí na potřebné úrovni a vede žáky k dodržování právních norem. Žáci se učí orientovat v základních pramenech práva ústavního, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, trestního, rodinného, správního.
Obsahem učiva jsou základy právních vědomostí potřebné pro orientaci v právních normách a právním systému České republiky a pro aplikaci na typické situace.

Předmět přispívá k rozvoji odborných kompetencí, aby žáci zejména:

 • chápali nutnost vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotního učení pro rozvoj své úspěšné kariéry;
 • aplikovali poznatky z ekonomiky a práva při řešení ekonomických problémů;
 • pracovali se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně je vyhledávali, správně je interpretovali a využívali;
 • sledovali průběžně aktuální dění, především legislativní proces;
 • dodržovali příslušné právní předpisy včetně předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a uměli uplatňovat oprávněné nároky v případě pracovního úrazu.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Přírodní vědy

Předmět Přírodní vědy rozvíjí základní znalosti o světě kolem nás, získané jednak osobními zkušenostmi a jednak absolvováním předmětů fyzika, chemie a přírodopis na základní škole. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné k vysvětlení a popisu základních přírodních jevů, s nimiž se běžně setkávají, projevů života kolem sebe a učí se chránit životní prostředí. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a uplatňování získaných informací i v jiných předmětech. Učí se důsledně kontrolovat výsledky své práce, pracovat přehledně, soustavně a pečlivě. Předmět zahrnuje učivo základů fyziky (mechanika, termika, optika), fyziku mikrosvěta, speciální teorii relativity, astrofyziku, základy chemie (organická i anorganická) a dále pak základy biologie a ekologie, kde je hlavní důraz kladen na udržitelný rozvoj lidského počínání.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k:

 • postupnému zopakování základních fyzikálních jevů a souvislostí mezi nimi;
 • schopnosti řešit běžné fyzikální příklady, s kterými se člověk setkává v životě (výpočty rychlostí, sil a energií, ohřívání kapalin apod.);
 • pochopení základních chemických dějů vyskytujících se v běžném životě;
 • schopnosti realisticky zhodnotit hranici mezi ekologickým smýšlením a ekologickým fanatizmem;
 • samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Matematika

Cílem předmětu je podílet se na vytváření kvantitativních a prostorových vztahů, na rozvoji intelektových vlastností, vytváření úsudků a řešení problémů, poskytnout matematické znalosti využitelné v praxi i při dalším studiu.
Žák si osvojí matematické poznatky, postupy a metody řešení úloh a získá základní vědomosti a dovednosti pro další předměty a pro případné další studium na vysoké nebo vyšší odborné škole, formuluje souvisle a srozumitelně myšlenky, formuluje řešení ústně i písemně.

Žák:

 • používá vhodné zdroje informací – kalkulačku, matematické tabulky a rýsovací pomůcky;
 • matematizuje reálné situace, pracuje s matematickým modelem řešení vzhledem k realitě;
 • čte s porozuměním matematický text, grafy, diagramy, tabulky;
 • přesně se matematicky vyjadřuje;
 • uplatní se v ekonomické sféře jako ekonom, účetní.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Kultura a umění

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má nadpředmětový charakter, a proto prolíná všemi vyučovacími předměty.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. k dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce, a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretaci uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací. Důraz je kladen na tvorbu současnou. Žáci jsou vedeni k esteticky tvořivým aktivitám.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k:

 • tomu, aby žáci uplatnili ve svém životním stylu estetická kritéria;
 • chápání umění jako specifické výpovědi o skutečnosti;
 • zvládnutí významu umění pro člověka;
 • správnému formulování a vyjadřování svých názorů;
 • tomu, aby přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;
 • podpoře hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah;
 • získaní přehledu o kulturním dění;
 • uvědomění si vlivu prostředků masové komunikace na utváření kultury.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Informatika

Předmět Informatika rozvíjí jednak znalosti počítačových technologií a jednak schopnost pracovat s PC a příslušným programovým vybavením jako s nástroji na ulehčení práce jak ve škole, v zaměstnání i doma. Dále se snaží spíše než o naučení práce s jedním konkrétním programem naučit žáka ovládat počítač intuitivně bez ohledu na typ programového vybavení.
Tento předmět vychází ze znalostí žáků, které získali hlavně z jejich zkušeností, které nabyli běžným používáním počítačů ve svém pracovním i volném čase. Z toho vyplývá, že je tu předpoklad o velmi rozdílných znalostech jednotlivých žáků.
Předmět zahrnuje učivo základů práce s operačním systémem, základním kancelářským programovým vybavením (textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentační software), s programy na prohlížení a komunikaci přes internet a dále pak základy hardwaru, počítačových technologií (komprese dat, viry a jiný škodlivý software, algoritmizace), práce s grafikou a autorské právo ve světě PC.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k:

 • pochopení toho, že počítače jsou jen nástrojem na ulehčení práce;
 • schopnosti pracovat s počítačem a zpracovávat na něm textové, grafické, ale i matematické informace;
 • schopnosti používat počítač na komunikaci s dalšími lidmi;
 • naučení se vyhledávat na internetu informace nejen počítačové, ale hlavně takové, které s počítači vůbec nesouvisí;
 • samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Komunikace

Výuka komunikace je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání žáků. Rozvíjí jejich přirozenou schopnost komunikovat, a to nejen písemně za pomoci v dnešní době zejména klávesnice počítače, ale také osobně, prostřednictvím verbální a neverbální komunikace.

První typ komunikace – písemná – se v současné době realizuje zejména prostřednictvím osobního počítače. Hraje velmi významnou roli jak v osobním životě, tak při komunikaci firemní. Hlavním cílem je praktický nácvik a následné zvládnutí sestavení jakékoliv obchodní, pracovněprávní nebo osobní písemnosti občanů tak, aby mohl samostatně kvalifikovaně napsat obchodnímu partnerovi, úřadům nebo přátelům. Nejsou opomíjeny ani písemnosti vnitropodnikové nebo písemnosti právního charakteru. Prostor je dán i tvorbě tabulek a formátování textu.

Druhý typ komunikace – verbální a neverbální – a její zvládnutí v dnešní době podstatnou měrou rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu daného člověka ať již ve škole, dále při pracovním pohovoru, v práci, ale samozřejmě také ve vztazích s přáteli, kamarády, v rodině. Důraz se v poslední době přenesl z toho, co víme a co říkáme na to, jak to říkáme a jak dovedeme prezentovat svoje nápady, připomínky, jak dokážeme prezentovat sami sebe. Předmět komunikace tak bude úzce spolupracovat s předměty jinými, zejména s předměty Společenské vědy, Didaktiky jednotlivých předmětů, Český jazyk nebo Kultura a umění.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Ekonomika

Ekonomika je základní ekonomický předmět, obsah učiva vychází z poznatků, které se týkají tržní ekonomiky, podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku.
Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritérium ekonomické efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Při výuce se vychází ze zkušeností a znalostí žáků.
Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa, je složeno z témat týkajících se podnikání, zabezpečení činností podniku zdroji, daňové soustavy, finančního hospodaření firmy, marketingu a managementu podniku, finančního trhu, financování podniku a managementu, národního hospodářství a hospodářské politiky, světové ekonomiky s důrazem na Evropskou unii.
Největší důraz je kladen na praktické ekonomické vědomosti a dovednosti, které umožní žákům se úspěšně uplatnit na trhu práce.

Žáci:

 • jednají samostatně, aktivně vyjadřují své názory a úvahy na daná ekonomická témata;
 • dbají na dodržování pravidel chování a jednají v souladu s morálními principy;
 • aktivně se zajímají o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru;
 • myslí kriticky – tj. ověřují si věrohodnost informací, nenechávají se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek a jsou schopni o něm diskutovat s jinými lidmi.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Pedagogika a Psychologie

V předmětech pedagogika a psychologie získá student orientaci ve vzdělávacích a výchovných otázkách dítěte předškolního věku, dítěte od narození do šesti let, dítěte s odloženou školní docházkou a dítěte s různými poruchami učení. S vědomím četností dětí v přípravných třídách budoucí absolventy připravujeme k rozvíjení řeči a předčtenářské gramotnosti. Dále je připravujeme ke vzdělávání dítěte v didaktice číselných a prostorových představ, v přípravě na čtení ve spojení s rozvojem grafomotoriky dítěte. Aktuální a potřebné se nám jeví zařazení otázek mimořádných událostí, příprava děti k řešení dopravních situací, ale i ke zdravému způsobu života. Příprava předškolního pedagoga ke vzdělávání dítěte je spojená s pedagogickou a psychologickou přípravou jeho osobnosti v komunikaci, pohybovém projevu, chování, jednání.

Významnou součástí studia je i spojení s praxí prostřednictvím několika předmětů pedagogické praxe, studiem řízení školy a jeho přemostěním do pedagogické reality včetně projektování a plánování vzdělávání dětí. Stále větší význam nabývá i ochrana dítěte, lidská i právní. Učitel by měl být svým vzděláním na roli zastánce dítěte a jeho práv připraven.

Předpokládáme, že studující budou veškerý zprostředkovaný obsah promýšlet v pedagogických a psychologických souvislostech.

Školou je v rámci výuky pedagogiky dále zajišťována částečná výuka speciální pedagogiky pro obory vychovatelství a učitelství pro mateřské školy a další předškolní a volno časová zařízení. Příprava budoucích učitelů a výchovných pracovníků je realizována se zřetelem na současné společenské trendy. Obsah výuky je koncipován za účelem přípravy pedagogů pružně a kvalifikovaně reagovat na požadavky rovného přístupu ke vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami a zlepšování kvality jejich života.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Didaktika pohybové výchovy

Vyučovací předmět poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga. Přispívá také k pohybové kultivaci dětí předškolního a mladšího školního věku. Výuka směřuje k tomu, aby žáci osvojené znalosti a dovednosti tvořivě aplikovali v podmínkách pedagogické praxe. Žáci se naučí projektovat a realizovat činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání a hodnotit jejich výsledky. Předmět je zaměřen na zvládnutí didaktických a metodických vědomostí a dovedností. Usiluje se zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit, rozvoj pozitivních vlastností osobnosti a schopnost naučit se žít zdravým životním stylem a dbát o svou bezpečnost.

V oblasti postojů vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci měli pozitivní vztah k dětem a pedagogické práci, jednali odpovědně a eticky a byli ochotni celoživotně pracovat na svém profesním rozvoji. Předmět si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu, vytváří podmínky pro schopnost analyzovat a hodnotit jednotlivé pedagogické koncepce.

Vyučovací předmět je součástí odborné přípravy žáků, při které si ověřují získané vědomosti a rozvíjejí a prohlubují své dovednosti. Obsah učiva je zaměřen na zvláštnosti dětí předškolního a mladšího školního věku, ze kterých musí žáci vycházet při výběru obsahu učiva, organizaci cvičební jednotky, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek s ohledem na zdravotní stav dětí. Žáci se naučí metodicky správně sestavit cvičební jednotku, používat správné tělocvičné názvosloví, uvědomit si fyziologické účinky cvičení a správně zařadit jednotlivá cvičení do denního programu dětí.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Didaktika výtvarné výchovy

Předmět Didaktika výtvarné výchovy se zabývá cíli a vzdělávacím obsahem výtvarné výchovy v prostředí předškolního a zájmového vzdělávání. Tato didaktika je realizována v souladu s platnými okruhy z pedagogiky i psychologie a především koncipována jako prolnutí teoretické a praktické části. Předmětem prochází několik tematických celků, a to za prvé estetické a emocionální vzdělávání dětí, ve kterém se zaměřujeme nejen na širokou oblast grafomotoriky, tvořivosti, hodnocení dětských prací či rozbory vybraných kreseb. Ve druhém celku porozumíme významu dětské kresby a její následné realizaci, která má žáka připravit na individuální potřeby dětí a pochopit charakteristické znaky dětské kresby v určitých fázích života. Ve třetím celku se zabýváme výtvarnou výchovou a jejím místem v předškolním a zájmovém vzdělávání. V posledním celku prolínáme učivo také s dějinami výtvarného umění, které se opět mohou objevit i v následné přípravě a realizaci výtvarných činností.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Didaktika hudební výchovy

Koncepce předmětu Didaktika hudební výchovy vychází z RVP PV. Výuka neprobíhá pouze teoreticky, ale zejména prakticky. V teoretické části je potřeba nahlédnout do dějiny hudby, hudební teorie, hlasové výchovy a metodiky hudební výchovy. V praktických činnostech se konkrétně učíme základním rytmickým dovednostem, práci s písní, pohybové a hudební improvizaci, která je velmi důležitá při práci s dětmi. Nedílnou součástí je znalost not a rytmický zápis. Studenti dvouletého studia mají navíc hru na piano (keyboard), hra lidových písní.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Didaktika dramatické výchovy

Didaktika dramatické výchovy je předmět, který propojuje znalosti dramatické výchovy a výchov ostatních. Poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga v předškolním a mimoškolním zařízení. Vede žáky k rozvoji jejich pedagogického myšlení a postojů, profesní etiky, hodnot, k rozvíjení jejich klíčových kompetencí i stejnému rozvíjení u dětí. Didaktika dramatické výchovy má teoreticko-praktický charakter. Obsah výuky je zaměřen na práci s inovativními dramatickými postupy, využívá moderní metody a techniky. Využívá také práci se skupinou, učí rozvoj empatie ve skupině, základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla. Učivo Didaktiky dramatické výchovy rozvíjí znalosti a dovednosti v oblastech osobnostně-sociálního rozvoje, strukturované dramatické hry, metodiky dramatické výchovy, práce s dětskou literaturou, práce s loutkou a novými formami umění v audiovizuální oblasti.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Sportovní kurzy

Vyučovací předmět poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga. Přispívá také k pohybové kultivaci dětí předškolního a mladšího školního věku. Výuka směřuje k tomu, aby žáci osvojené znalosti a dovednosti tvořivě aplikovali v podmínkách pedagogické praxe. Žáci se naučí projektovat a realizovat činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání a hodnotit jejich výsledky. Předmět je zaměřen na zvládnutí didaktických a metodických vědomostí a dovedností. Usiluje se zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit, rozvoj pozitivních vlastností osobnosti a schopnost naučit se žít zdravým životním stylem a dbát o svou bezpečnost.

Žáci se naučí metodicky správně sestavit cvičební jednotku, používat správné tělocvičné názvosloví, uvědomit si fyziologické účinky cvičení a správně zařadit jednotlivá cvičení do denního programu dětí.

Realizace odborných kompetencí:

 • Plavecký kurz (1. ročník)
 • Zimní kurzy (1. ročník)
 • Hry v tělocvičně (2. ročník)
 • Hry v přírodě, turistika (3. ročník)
 • Koordinační hry (4. ročník)

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Pedagogická praxe

Vyučovací předmět poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga. Výuka směřuje k tomu, aby žáci osvojené znalosti a dovednosti tvořivě aplikovali v podmínkách pedagogické praxe. Žáci se naučí projektovat a realizovat činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání a hodnotit jejich výsledky. Předmět je zaměřen na zvládnutí didaktických a metodických vědomostí a dovedností.

V oblasti postojů vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci měli pozitivní vztah k dětem a pedagogické práci, jednali odpovědně a eticky a byli ochotni celoživotně pracovat na svém profesním rozvoji. Předmět si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu, vytváří podmínky pro schopnost analyzovat a hodnotit jednotlivé pedagogické koncepce.

Žáci se naučí metodicky správně sestavit vyučovací jednotku, vyzkouší si vedení vyučovací jednotky a její hodnocení.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Zavřít menu